Tagalog Prayer (short) Opening Prayer ​

tagalog prayer (short) opening prayer ​

Ama Namin

Ama namin sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw. At patawarin Mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

MAIKLI NA YAN

See also  Bakit Mahalaga Ang Mga Panitikan Na Mayroon Tayo PANITIKAN- Tula,awit...