Edukasyon Sa Pagpapakatao 7 Worksheet Blg.: 4 Pangalan Petsa: A B….

Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Worksheet Blg.: 4 Pangalan Petsa: a b. Panuto. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Sagutin ang ipinapahayag ng bawat isang aytem sa titik a b. at & tungkol sa larawan C Ikalawang Markahan Modyul 7: Ang Dignidad ng Tao Ano ang iyong damdamin kapag nakakakita ka ng mga tao tulad ng nasa larawan? Ano ang madalas mong nakikitang pagtrato sa kanila ng ibang tao? Ano ang kinakailangan mong ibigay sa kanila bilang patunay na iginagalang mo ang kaniyang dignidad? Code: EsP7PT-lg-8.1-8.2- Ilh-8.3-8.4 Inihanda ni Abegail D. Benito Paaralan Quirino High School b. av. b. C. av. b. C av. b. C. Pangkat av. b. C.​

abcabcabcabcabcabc

Explanation:

abcabcabcabc

See also  Introduksyon Tungkol Sa Aborsyon