B. Tama O Mali. Isulat Ang Titik T Kung Wasto Ang Pangungusap At M Kung Di Wasto Ang Pangu…

B. Tama o Mali. Isulat ang Titik T kung wasto ang pangungusap at M Kung di wasto ang pangungusap.
6
Sa Spain nagsimula ang ideyang merkantilismo
7
Sa tinatawag na nasyonalismong ekonomiko, ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong
pangangailangan
Maraming bansa pa din sa kasalukuyan ang gumagamit ng ideyang merkantilismo
9
Nakatuon lamang ang ideyang merkantilismo sa mga layuning pang-ekonomiya ng isang bansa
10. Ang sentral na teorya ng merkantilismo ay tinatawag na doktrinang bullionism
8​

Answer:

T

T

M

T

M

Hope It Help you

Kung wrong sorry na

See also  Tanyag Na Anyong Lupa Sa Asya At Tanyag Na Anyong Tubig Sa Asya​