Kapatid Ni Erwin. Si Erwin Naman Ay Nagpatuloy Sa Naging Tagapangasiwa Ng Isa Sa Mga…

kapatid ni Erwin. Si Erwin naman ay nagpatuloy sa naging tagapangasiwa ng isa sa mga negosyo ni Mr. Reyes. Nangyari kay Erwin ang kaisipang, “magtanim ka nang mabuti, aani ka nang mabuti.” A. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang-papel ang sagot. 1. Anong uri ng teksto ang binasang akda? 2. Makatotohanan ba ang mga pangyayari sa akda? Patunayan. 3. Kung ikaw si Erwin, gagawin mo rin ba ang pagtulong sa batang si Sheryl? Pangatuwiranan. 4. Ano ang ibig sabihin ng kaisipang, “magtanim ka ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti.” Ipaliwanag ang sagot. B. Suriin ang ilang salita o pahayag na ikinahon sa kasunod na mga pangungusap. Ginamit ba ang mga ito bilang mga ekspresiyong nagpapahayag ng posibilidad? Isulat sa sagutang papel ang sagot. 1. 2. 3. 4. “Marahil “Siguro 5. ay mainit ang ulo ng matanda.” naman ay magbibigay ito sa bata.” “Baka “Sa palagay ko ay matatagpuan natin siya roon, sumama kayo at tingnan kung iyon na ang inyong anak. pa natin abutan.” “Marahil naroon pa rin ang bata,” sagot ng isa pang pulis. Ngayon ay basahin mo na ang kasunod na paliwanag tungkol sa mga kspresiyong nagpapahayag ng posibilidad na makatutulong sa pagbuo ng mga angungusap. leit 30 pox​

Answer:

1: BAKA

2:MARAHIL

3:MAGTANIM

4:PULIS

SANA MAKATULONG

See also  Gawain 2: May Sanhi At Bunga Ang Lahat Magbigay Ng Mga Sanhi At Bunga Kung Bakit Nakag...