In Ko Ngayon Ayeralin 2. Nalaman Kong Mahalaga Ito 3 Gusto Ko Pang…

in ko ngayon ayeralin 2. Nalaman kong mahalaga ito 3 Gusto ko pang malaman MUSIC II Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Punan ang bawat sukat ng nota para mabuo ang bilang na 4 sa bawat sukat. p. 35) 1) 2) 3) 4​

HAHA

HEHE

HIHI

HOHO

HAHA

HEHE

HIHI

HOHO

See also  MUSIC Match Column A With Column B. Write Your Answer On The Blank. A B 1. Ritardando...